Kérjük, olvassa el figyelmesen a FENIX Outdoor által a(z) 

https://www.facebook.com/wearemondolo és  

https://www.instagram.com/wearemondolo/

oldalon megrendezett „Adventi nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a  továbbiakban: „Játék”) részvételi feltételeit.  

A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a  továbbiakban: a „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A Játékban  résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”, a Játékot szervező FENIX  Outdoor Emerging Markets GmbH (székhely: D-Vierkirchen 85256 Vierkirchen  wiesenfeld str 7., Germany, adószám: DE 268288679) pedig a továbbiakban a  „Szervező”. A Játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt, üzleti és  kereskedelmi célú részvétel szigorúan tilos. A Nyeremény személyre szóló, azt  kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos. 

A Játék nem a Facebook vagy az Instagram szervezésében vagy lebonyolításában  zajlik, abban a Facebook vagy az Instagram sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a  Szervezőnek és a Játék lebonyolításában résztvevő Megbízottjának és nem a  Facebooknak vagy az Instagramnak, mobil- vagy internetszolgáltatójuknak adják  meg. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat Szervező és  Megbízottja (Megbízott: Splendidea Communications Kft. székhely: 1051  Budapest, Vigadó tér 3. 1. lépcsőház 4. emelet 1. adószám: 12320352-2-41)  kizárólag a nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára használja, az  adatbázist a Játék időtartamának végén megsemmisíti. A Játékosok adatközlése  önkéntes. 

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete 

a) A Játékban résztvevő Játékos felelősséget vállal azért, hogy a Játékban a  hatályos magyar jogszabályokat nem sértő tartalommal vesz részt. A Játékban  kizárólag 18. életévüket betöltött, nem cselekvőképtelen személyek vehetnek részt. 

b) A Játékosok a Játékra a megadott határidőn belül, az alábbi feltételekkel  nevezhet: 

A nyereményjáték Facebook posztjában szereplő kérdés megválaszolása,  valamint egy és csak egy személy taggelése nyilvános Facebook profillal, a poszt  alatt kommentben. 

(továbbiakban: „Nevezés”).  

c) Azok a Játékosok, akik a Játék alatt jelen Játékszabály szerint érvényes Nevezést  adnak le, illetve megfelelnek a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek,  részt vesznek a Játékban.

d) Szervező Játékosonként egy Nevezést fogad el. Szervező jelen játékszabályzat  szabályait megsértő Játékos Nevezését külön írásos értesítés nélkül érvényteleníti. 

e) Az adott körben érvényes Nevezést végrehajtó Játékosok közül a Szervező  Sorsolással választja ki a Nyertest. A Játék során összesen 6 (hat) Nyertes kerül  kisorsolásra.  

f) A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő  egyéb harmadik személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló  egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában  meghatározott közeli hozzátartozói. 

2. A Játék időtartama és menete 

a) A Játék időtartama és menete:  

Nyereményjáték időtartama/ nevezési időszak: 2021. december 5.- december 12.  Sorsolás ideje: 2021. december 13.  

b) Csak azok a Nevezések érvényesek, amelyek a meghirdetett nevezési időintervallumon belül valósulnak meg és megfelelnek a tartalmi és formai  követelményeknek. 

3. Nyeremények 

a) A Sorsolások nyertesei a Szervező által biztosított, alábbiakban meghatározott  nyereményeket (továbbiakban: „Nyeremény”) kapja: 

Nyeremény:  

Az elsőként kisorsolt Nyertes nyereménye: 

1 darab 34 990 Ft értékű Vardag Totepack hátizsák, valamint 

1 darab 14 990 Ft értékű High Coast Hip Pack övtáska 

2 darab 4 500 Ft értékű „Ed és Kate Dougles: Túrázók és kempingezők kézikönyve” könyv. 

További öt Nyertes nyereménye: 

1-1 darab 4 500 Ft értékű „Ed és Kate Dougles: Túrázók és kempingezők  kézikönyve” könyv. 

A Nyertes a nyereményéhez a következők szerint juthat hozzá: a sorsolást követően  Szervező Megbízottja felveszi a kapcsolatot és futárszolgálattal eljuttatja Nyertes  által megadott magyarországi címre a Nyereményt.

b) A Játékban a Szervező kizárólag a 3. a. pontban írtak szerint Nyeremény(eke)t  biztosítja, a Nyertes(eke)t azon kívül semmilyen más nyeremény, ajándék,  engedmény, előny nem illeti meg. 

4. A Játékosok és a Nyertes Játékos értesítése 

a) A Szervező megbízottja a Nyertest a Facebookon/Instagramon a Nevezés során  használt azonosítón keresztül értesíti. A Nyertes a nyereményét az értesítéstől  számított 1 hétig jogosult igényelni. Amennyiben Nyertes a nyereményét ezen  véghatáridőig nem igényli, úgy továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére,  kártérítési igénnyel nem élhet, Szervező újabb nyertest nem sorsol ki. 

b) A Szervező azt a személyt tekinti Nyertesnek, aki részt vett a játékban,  kisorsolásra került és megfelelt a versenykiírás feltételeinek. 

5. A Nyeremények átvétele 

a) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. 

b) A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne  vegyenek részt a Játékban az általa megadott Facebook/Instagram azonosító  segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség. 

c) A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért,  amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény a 4) pontban  meghatározott határidőn belül – figyelemmel a 4. a) pontban írtakra is – nem vette fel  a kapcsolatot Szervezővel és nem igényelte a Nyereményt a jelen szabályzatban  foglalt módon. 

d) Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitával kapcsolatosan Szervező  mindennemű felelősséget és a jogi következményt kizár. 

e) Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott  adatokkal okozott következményekért. 

6. Egyéb tudnivalók 

a) Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi  utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás  működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó  a Játékosnál, vagy harmadik személyeknél felmerülő költségekért, károkért, 

veszteségekért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért, ide nem értve az életben,  testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos  gondatlanságával okozott károkat. 

b) A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen  Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja  magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy 

módosítsa. A Részvételi feltételek tekintetében a változtatás jogát fenntartjuk.  Bárminemű, a Szervező részéről történő változtatással kapcsolatban semminemű  kártérítési, és kártalanítási felelősséget Szervező és Megbízottja nem vállal. A  játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy  a szabályokat sértő Játékost előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. 

c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a Szervező  Megbízottjától kérhető tájékoztatás. 

7. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató 

a) A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben  kifejezetten hozzájárul a nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül  felhasználónevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti  nyilvánossá tételéhez. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen  vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes  tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzett részére történő továbbítása, valamint a  címzett beazonosításhoz szükséges, átadott személyes adatok kapcsán, illetve  személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt és Megbízottját felelősség nem  terheli. 

Budapest, 2021. november 28.