Kérjük, olvassa el figyelmesen a FENIX Outdoor által a(z) 

https://www.facebook.com/wearemondolo és https://www.instagram.com/wearemondolo/

oldalon megrendezett „Romok a szabadban” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) részvételi feltételeit. 

A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: a „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”, a Játékot szervező FENIX Outdoor Emerging Markets GmbH (székhely: D-Vierkirchen 85256 Vierkirchen wiesenfeld str 7., Germany, adószám: DE 268288679) pedig a továbbiakban a „Szervező”. A Játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt, üzleti és kereskedelmi célú részvétel szigorúan tilos. A Nyeremény személyre szóló, azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos.

A Játék nem a Facebook vagy az Instagram szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook vagy az Instagram sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek és a Játék lebonyolításában résztvevő Megbízottjának és nem a Facebooknak vagy az Instagramnak, mobil- vagy internetszolgáltatójuknak adják meg. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat Szervező és Megbízottja (Megbízott: Splendidea Communications Kft. székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 2. lház 2. em., adószám: 12320352-2-41) kizárólag a nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára használja, az adatbázist a Játék időtartamának végén megsemmisíti. A Játékosok adatközlése önkéntes.

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

a) A Játékban résztvevő Játékos felelősséget vállal azért, hogy a Játékban a hatályos magyar jogszabályokat nem sértő tartalommal vesz részt. A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, nem cselekvőképtelen személyek vehetnek részt. A Nevezésként feltöltött fényképen 18 év alatti személy is szerepelhet, amennyiben Játékos a 18 év alatti személy törvényes képviselője és a fénykép feltöltését/beküldését a 18 év alatti személy törvényes képviselőjeként engedélyezi, és Játékos a feltöltést/beküldést saját Facebook /Instagram regisztrációjával, saját nevében végzi el.

b) A Játékosok a Játékra a megadott határidőn belül, az alábbi feltételekkel nevezhet:

  1. Nyilvános Instagram és Facebook profillal egy fénykép feltöltése a saját profilra, amin a Játékos egy romos vagy elhagyatott állapotú, mások által is felkereshető, épített látnivalót keres fel Magyarországon, és a feltöltött fényképen megjelöli a @fjallravenoffical valamint a @wearemondolo oldalakat és használja a #romokaszabadban hashtaget.

(továbbiakban: „Nevezés”). 

c) Azok a Játékosok, akik a Játék alatt jelen Játékszabály szerint érvényes Nevezést adnak le, illetve megfelelnek a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, részt vesznek a Játékban.

d) Szervező Játékosonként egy Nevezést fogad el.  Szervező jelen játékszabályzat szabályait megsértő Játékos Nevezését külön írásos értesítés nélkül érvényteleníti. 

e) Az adott körben érvényes Nevezést végrehajtó Játékosok közül a Szervező Sorsolással választja ki a Nyertest. A Játék során összesen 4 (négy) Nyertes kerül kisorsolásra. 

f) A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama és menete

a) A Játék időtartama és menete: 

Nyereményjáték időtartama/ nevezési időszak: 2021. június 8-21.

Sorsolás ideje: 2021. június 22

b) Csak azok a Nevezések érvényesek, amelyek a meghirdetett nevezési időintervallumon belül valósulnak meg és megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek.

3. Nyeremények

a) A Sorsolások nyertesei a Szervező által biztosított, alábbiakban meghatározott nyereményeket (továbbiakban: „Nyeremény”) kapja:

Nyeremény: 

Az elsőként kisorsolt Nyertes nyereménye:

1 darab 32 990 Ft értékű High Coast Totepack hátizsák.

További három Nyertes nyereménye:

1-1 darab 4 500 Ft értékű „Ed és Kate Dougles: Túrázók és kempingezők kézikönyve” könyv.


A Nyertes a nyereményéhez a következők szerint juthat hozzá: a sorsolást követően Szervező Megbízottja felveszi a kapcsolatot és futárszolgálattal eljuttatja Nyertes által megadott magyarországi címre a Nyereményt.

b) A Játékban a Szervező kizárólag a 3. a. pontban írtak szerint Nyeremény(eke)t biztosítja, a Nyertes(eke)t azon kívül semmilyen más nyeremény, ajándék, engedmény, előny nem illeti meg.

4. A Játékosok és a Nyertes Játékos értesítése

a) A Szervező megbízottja a Nyertest a Facebookon/Instagramon a Nevezés során használt azonosítón keresztül értesíti. A Nyertes a nyereményét az értesítéstől számított 1 hétig jogosult igényelni. Amennyiben Nyertes a nyereményét ezen véghatáridőig nem igényli, úgy továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet, Szervező újabb nyertest nem sorsol ki.

b) A Szervező azt a személyt tekinti Nyertesnek, aki részt vett a játékban, kisorsolásra került és megfelelt a versenykiírás feltételeinek.

5. A Nyeremények átvétele

a) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

b) A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa megadott Facebook/Instagram azonosító segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

c) A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény a 4) pontban meghatározott határidőn belül – figyelemmel a 4. a) pontban írtakra is – nem vette fel a kapcsolatot Szervezővel és nem igényelte a Nyereményt a jelen szabályzatban foglalt módon.

d) Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitával kapcsolatosan Szervező mindennemű felelősséget és a jogi következményt kizár.

e) Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

6. Egyéb tudnivalók

a) Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó a Játékosnál, vagy harmadik személyeknél felmerülő költségekért, károkért, veszteségekért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott károkat. 

b) A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Részvételi feltételek tekintetében a változtatás jogát fenntartjuk. Bárminemű, a Szervező részéről történő változtatással kapcsolatban semminemű kártérítési, és kártalanítási felelősséget Szervező és Megbízottja nem vállal. A játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő Játékost előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból.

c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a Szervező Megbízottjától kérhető tájékoztatás.

7. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

a) A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul a nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül felhasználónevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzett részére történő továbbítása, valamint a címzett beazonosításhoz szükséges, átadott személyes adatok kapcsán, illetve személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt és Megbízottját felelősség nem terheli. 

A Játékos a játékban való részvétel céljából feltöltött képfelvétel(ek)ért felelősséget vállal, hogy azon maga vagy az általa jogszerűen képviselt személy szerepel. 

Budapest, 2021. június 8.